Obsah

Odlehčovací služby a krizová pomoc


Odlehčovací služby - pobytové

Informace o službě:

Zřizovatel: Město Žatec
Právní forma: příspěvková organizace
Poskytovatel: Kamarád-LORM, Zeyerova 859, 438 01 Žatec
IČO: 00830437
Statutární orgán: Ing. Andrea Rábová, ředitelka
Kapacita: 3 místa
Časový rozsah služby: 24 hodin denně, maximálně 90 dnů v kalendářním roce

 

Cílová skupina:
Pobytová forma odlehčovací služby je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 3 let věku.                                                                     
Služba se neposkytuje osobám s psychickým onemocněním nebo osobám, které  vážně narušují společné soužití, osobám závislým na návykových látkách, osobám s infekčním onemocněním, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnických zařízeních.

Popis realizace služby:
Služba je zaměřena na poskytování péče a podpory, uživatelům, žijícím v jejich přirozeném prostředí po dobu nezbytně nutnou k odpočinku osoby pečující, event po dobu, po kterou pečující osoba nemůže sama pečovat – nemoc, hospitalizace, rekonvalescence apod.

Služba je poskytována v rámci Domova pro osoby se zdravotním postižením, nepřetržitě po celý rok, maximálně však po dobu 90 dnů v roce. Doby péče lze sčítat.

Služba poskytuje uživatelům potřebné zázemí, přibližující klidné rodinné prostředí , navozující pocit jistoty, dále vzdělání a výchovu podle individuálních plánů, podporuje svými aktivitami začleňování uživatelů do veřejného života. 
Výchova je zaměřena na rozvoj, upevňování a udržování rozumových schopností, praktických dovedností a motorických funkcí. Odpolední činnost je věnována zájmovým aktivitám dle výběru uživatele.

Zařízení podporuje co největší kontakt uživatelů s běžným prostředím a začleňováním do společenského dění, a to formou návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí, pořádáním setkání apod. 
Služba je poskytována na základě smluvního vztahu mezi zařízením a uživatelem, případně jeho zákonným zástupcem.

Akutní zdravotní péči zajišťuje pediatr pro děti a dorost a praktický lékař pro dospělé na Poliklinice Žatec.Dostupnost akutní lékařské péče je do 2 minut.
Ošetřovatelskou péči v zařízení zajišťuje registrovaná zdravotní sestra.

 

Odlehčovací služby - ambulantní

Informace o službě:

Zřizovatel: Město Žatec
Právní forma: příspěvková organizace
Poskytovatel: Kamarád-LORM, Zeyerova 927, 438 01 Žatec
IČO: 00830437
Statutární orgán: Ing. Andrea Rábová, ředitelka
Kapacita: 1 místo
Časový rozsah služby: pondělí od 7,00 do 18,00 hod., úterý - čtvrtek od 6,00 do 18,00 hod., pátek od 6,00 do 16,00 hod., maximálně 90 dnů v kalendářním roce

 

Cílová skupina:
Služba je poskytována osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami od 14 let věku.
Služba se neposkytuje osobám s akutním psychickým onemocněním nebo osobám, které vážně narušují společné soužití, osobám závislým na návykových látkách, osobám s infekčním onemocněním, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnických zařízeních a osobám na vozíku z důvodu absence bezbariérového přístupu.

Popis realizace služby:
Služba je zaměřena na poskytování péče a podpory, uživatelům, žijícím v jejich přirozeném prostředí po dobu nezbytně nutnou k odpočinku či vyřizování osobních záležitostí osoby pečující.

Služba je poskytována v rámci Týdenního stacionáře po dobu jeho provozu. Týdenní stacionář je uzavřen 14 dní o letních prázdninách a 14 dní na přelomu riku. Termín je zveřejněn nejpozději do konce měsíce dubna na webových stánkách.

Služba poskytuje uživatelům potřebné zázemí, přibližující klidné rodinné prostředí , navozující pocit jistoty, podporuje svými aktivitami začleňování uživatelů do veřejného života. V případě potřeby je zajištěn doprovod do školských zařízení ve městě - Základní škola speciální, Praktická škola.

Péče je zaměřena na rozvoj, upevňování a udržování rozumových schopností, praktických dovedností a motorických funkcí. Odpolední činnost je věnována zájmovým aktivitám dle výběru uživatele. Dále se v zařízení provádí muzikoterapie a dramaterapie.

Zařízení podporuje co největší kontakt uživatelů s běžným prostředím a začleňováním do společenského dění, a to formou návštěv kulturních, společenských a sportovních akcí, pořádáním setkání apod.

Služba je poskytována na základě smluvního vztahu mezi zařízením a uživatelem, případně jeho zákonným zástupcem.

Akutní zdravotní péče je zajišťována na Poliklinice v Žatci nebo přímo v nemocnici v Žatci. Dostupnost akutní lékařské péče je do 2 minut.
V případě potřeby je kontaktována rodina a obvodní lékař uživatele.

 

Krizová pomoc

Informace o službě:

Zřizovatel: Město Žatec
Právní forma: příspěvková organizace
Poskytovatel: Kamarád-LORM, Zeyerova 859, 438 01 Žatec
IČO: 00830437
Statutární orgán: Ing. Andrea Rábová, ředitelka
Kapacita: 1 místo
Časový rozsah služby: po dobu 24 hodin po celý rok

 

Cílová skupina:
Služba je poskytována osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení zdraví nebo života od 3 do 26 let věku.  Je poskytována na základě požadavku sociálního pracovníka sociálního  odboru Města Žatce po dobu nezbytně nutnou k zajištění  vhodného umístění nebo náhradního řešení.

K přijetí:
Služba se neposkytuje osobám s psychickým onemocněním nebo osobám, které  vážně narušují společné soužití, osobám závislým na návykových látkách, nebo pod vlivem návykových látek, osobám s infekčním onemocněním, osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje péči ve zdravotnických zařízeních.

Popis realizace služby:
Služba je poskytována na základě požadavku sociálního pracovníka sociálního  odboru Města Žatce po dobu nezbytně nutnou k zajištění  vhodného umístění nebo náhradního řešení.

Služba je poskytována v domově pro osoby se zdravotním postižením. 

Služba se poskytuje v maximální délce  7 dnů.

Zdravotní péče je zajišťována vlastními zaměstnanci. Dostupnost akutní lékařské péče je cca 2 minuty.