Obsah

Etický kodex

 

Pracovní je povinen při výkonu své práce dodržovat práva skupin a jednotlivců, zakotvených v Chartě lidských práv Spojených národů, Všeobecnou deklarací lidských práv a svobod, Základní listině práv a svobod.

 

Pracovník respektuje právo každého jedince na seberealizaci v takové míře, aby nedocházelo současně k omezení takového práva druhých osob.

Pracovník pomáhá uživatelům svými znalostmi, dovednostmi a zkušenostmi při jejich rozvoji a seberealizaci.

Pracovník je vázán mlčenlivostí v oblasti osobních a citlivých údajů o uživateli.

 

Pravidla etického chování pracovníka:

 

1. ve vztahu k uživateli:​

 • pracovník vede uživatele k vědomí a odpovědnosti sám za sebe s přihlédnutím k jeho individuálním zvláštnostem
 • pracovník jedná tak, aby chránil důstojnost a lidská práva uživatele
 • pracovník pomáhá se stejným úsilím bez jakékoliv formy diskriminace všem klientům
 • pracovník chrání právo uživatele na soukromí a důvěrnost jeho sdělení, data a informace požaduje s ohledem na potřebnost služeb poskytovaných uživateli -   pracovník hledá možnosti, jak zapojit uživatele do procesu řešení jeho problémů - pracovník respektuje právo uživatele (a jeho opatrovníka) na informace, které se bezprostředně týkají jeho osoby, respektuje jeho požadavky 
 • pracovník jedná s uživatelem s pochopením, taktem a respektuje jeho soukromí a intimitu

 

2.ve vztahu k zaměstnavateli:​   

 • pracovník odpovědně plní své povinnosti vyplývající ze závazku ke svému zaměstnavateli
 • pracovník dbá na zvyšování kvality poskytovaných služeb a tím na zvyšování prestiže zařízení
 • pracovník dodržuje pracovní postupy s ohledem na nejvyšší úroveň služeb poskytovaných uživateli
 • pracovník má právo žádat na zaměstnavateli, aby vytvářel podmínky, které pracovníkům umožní naplňovat závazky vyplývající z tohoto kodexu

 

3.ve vztahu ke svým spolupracovníkům:​       

 • pracovník plně respektuje pokyny nadřízeného pracovníka, jedná pravdivě, slušně a čestně
 • pracovník se podílí na vytváření dobrých vztahů na pracovišti, nezneužívá svého pracovního zařazení k šikaně ostatních zaměstnanců, nedostatky podřízených řeší s taktem a slušností 
 • pracovník ochotně spolupracuje s ostatními zaměstnanci, což přispívá ke zvyšování kvality sociálních služeb

 

4.ve vztahu ke svému povolání a odbornosti​

 • pracovník se snaží o udržení a zvyšování odborné úrovně své práce a uplatňování nových přístupů a metod.

 

5.ve vztahu k organizaci​

 • pracovník jedná v souladu se Standardy kvality organizace Kamarád - LORM, svým  jednáním nezpochybňuje dobré jméno organizace. 

 

 

 

V Žatci dne 14. 2. 2018

schválila:  Ing. Andrea Rábová - ředitelka

vypracovala: Mgr. Helena Stadlerová

 

Doplněno dne 15. 1. 2020